EFFSYS EXPAND är ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Programmets totala budget uppgår till 96 miljoner kronor där energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor. Programmet löper över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01.

EFFSYS EXPAND är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys”, ”Effsys2” och EFFSYS+ vilka sammantaget löpt sedan 1994. Där de tidigare forskningsprogrammen har varit en bidragande orsak till Sveriges industriers och forskningsinstitutioners starka internationella ställning inom kylteknik och värmepumpar.

Det övergripande syftet med programmet är att med forskning, utveckling och innovation inom kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager bidra till samhällets och omvärldens omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning och en reduktion av miljöskadliga ämnen i termiska lager och värmepumpande system.

Fullständig programbeskrivning och tidigare program kan nås via länkarna nedan.

Kommentera