Nationellt Team / Plattform inom kyl- och värmepumpområdet

Syfte och mål

Syftet med Nationellt Team / Plattform inom kyl- och värmepumpområdet (NTP) är att bättre kunna samordna svenska satsningar i de olika internationella organisationer som har fokus på forskning, utveckling och innovation inom den värmepumpande tekniken samt termisk lagring.

Målen med svenska NTP är att:

  • Främja aktivt deltagande i pågående internationella verksamheter och föra ut samt inhämta relevant kunskap och information.
  • Bidra till den nationella informationsspridningen och omvärldsbevakningen från olika internationella organisationer.
  • Aktivt ta hänsyn till behov och relevans för svenska intressen när nya internationella projekt startar.
  • Bidra till och samordna nationella analyser och samarbeten när det gäller forsknings- och innovationsresultat såsom publikationer.
  • I samverkan med nationella aktörer inom industri, akademi, myndigheter och offentlig sektor bidra till global utveckling av forsknings- och innovationssatsningar inom området för den värmepumpande tekniken samt termisk lagring.

Administrationen av den svenska NTP sköts av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. I funktionen ligger som huvudansvar att bereda samt att följa upp att beviljade medel används för avsett syfte.

Ansökan om medel

Medel kan sökas av juridisk person registrerad i Sverige i enlighet med gällande riktlinjer från EM. Det kan gälla bland annat delaktighet i forskningsprojekt, konferenser eller seminarier som bedöms positivt kunna bidra till att stärka och utveckla kompetensen inom teknikområdet i Sverige.

För samtliga ansökningar gäller en motfinansieringsgrad om minst 50%.

Beviljande av medel sker för aktiviteter inom perioden 2016-01-01 – 2018-12-31.

Besked om beviljande sker löpande.

Ansökan skickas digitalt i två exemplar till sekretariatet på Effsys Expand. En underskriven kopia i PDF och en i originalformat docx, utan underskrift.

Rapportering görs enligt beviljande och på följande blankett:

Ytterliggare information

För frågor och ytterligare information kontakta:

Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Tfn: 08-512 549 55; e-mail per.jonasson@skvp.se

Rapporter

Reseberättelse GL-conferensen EG 2018