P05 Utveckling av effektivare indirekta luftvärmepumpar
 lvp Projektledare Ola Gustafsson
Utförare SP

Tidigare forskning samt mätningar på SP visar att värmeväxlare med andra geometrier än sådana med flänsade runda tuber ger indirekta värmepumpssystem mycket lovande energi- och ljudprestanda som ser ut att kunna
kompensera nackdelarna med ett extra värmeöverföringssteg. Då indirekta värmepumpar får en energiprestanda som matchar de bäst presterande direktexpanderande kommer de kunna konkurrera fullt ut på marknaden. Detta
kommer leda till att vi får värmepumpar som är lättare att installera, säkrare ur driftsynpunkt och som dessutom kommer att orsaka betydligt mindre bullerstörning. Syftet med projektet är att hitta och utvärdera en design på en
värmeväxlare som möjliggör en energieffektiv och tyst indirekt värmepump vilken värmepumpstillverkare kan vidareutveckla för hemma-och exportmarknaden. Vi kommer därför att utvärdera flera värmeväxlartyper med hjälp av
en modell baserad på empiriska korrelationer och värmeväxlarteori samt bygga och genomföra mätningar på värmepumpsprototyper.

Tidplan
2015-03-02 till 2017-06-30

Budget
1.866 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Airec AB
Danfoss Värmepumpar AB

Rapportering