P06 Vidareutveckling av värmepumpssystem för Nära-Noll-Energi-hus
 nne Projektledare Caroline Haglund Stignor
Utförare SP

Då det totala uppvärmningsbehovet i NNE-hus är liten måste kostnaden för värmepumpssystemet begränsas för att det ska ha en konkurrenskraftig livscykelkostnad. Annars finns risk att mindre energieffektiva uppvärmningsmetoder väljs, vilket motverkar syftet med mer energieffektiv bebyggelse. Ökade kunskaper om värmepumpens driftsdriftparametrar i verklig drift i NNE-hus behövs därför. Den kommande obligatoriska
energimärkningen för värmepumpar kommer att få stor påverkan på hur värmepumpssystem utformas. Erfarenheter om hur väl den avspeglar verklig drift behövs, för att kunna påverka att den vid behov utvecklas i rätt riktning, vilket är ett av syftena med detta projekt. Ytterligare syften är att utreda potentialen för samstyrning med husets ventilationssystem och för frikyla. Målen är att prototyper tas fram som sedan utvärderas i laboratorium och/eller SPs forskningsvilla samt att utveckla en potentiellt allmänt accepterad utvärderingsmetod vid samtidig rums- och tappvattenvärmning.

Tidplan
2015-04-01 till 2018-06-30

Budget
3.309 624 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Bosch Thermoteknik AB
Danfoss Värmepumpar
Nibe AB
Skanska
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Trä- & Möbelföretagen

Rapporter