P12 – Energilagring för ökad användning av solenergi i kommersiella fastigheter
 solvärme Projektledare Elsa Fahlén
Utförare NCC

För att möta kommande krav på nära-nollenergibyggnader, krävs att den lilla mängden energi som ska tillföras dessa byggnader i hög grad utgörs av förnybar energi, inklusive förnybara energikällor på plats eller i närheten. Syftet med detta projekt är att identifiera kostnadseffektiva systemlösningar för att öka andelen solenergi i kommersiella fastigheter med hjälp av energilagringsteknik. I studien utreds på ett vetenskapligt sätt möjligheten  att öka graden av självförsörjning från egenproducerad solenergi från solceller och solfångare med hjälp av energilagringsteknik med eller utan stöd av kyl- och värmepumpar. Studien genomförs utifrån ett helhetsperspektiv och förutom tekniska och ekonomiska aspekter tas även hänsyn till lagmässiga och beteendemässiga aspekter.
Projektet ska resultera i ett beslutsstöd till fastighetsägare, fastighetsutvecklare och entreprenörer med beaktande av teknik-, ekonomi- såväl som förvaltaraspekter.

Tidplan
2015-12-01 till 2017-09-30

Budget
1.200 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
NCC Construction Sverige AB
SBUF

Rapportering

Elsa Fahlén, Nina Johansson, Martin Jansson and Eva Grill, 2017. Increasing the use of solar power in commercial buildings by integrating energy storage, 8th Nordic Passive House Conference, September 26-28, 2017