P15 – Hybridsystem för frikyla från kompressorkylanläggningar
 frikyla_princip Projektledare Björn Palm
Utförare KTH

Projektet har avbrutits i förtid på grund av att medfinansiär hoppat av. 

Kylanläggningar använder ofta omgivande luft som värmesänka. I tempererade klimat är det under del av året möjligt att få tillräcklig kylning via frikyla. Det förutsätter normalt ett separat system för frikyla. Det är dock möjligt att utnyttja det befintliga kylsystemet och tillåta detta att fungera som en tvåfas termosifonkrets när temperaturförhållandena tillåter. Dantherm, vår industripart, vill utveckla sådana system för kylning av radiobasstationer. Då elektroniken i dessa fall tål högre temperaturer än 22C så blir frikyla i denna applikation användbar fler dagar än för komfortkyla. En god lösning av problemet kan dock få många andra tillämpningar. Lösningen förutsätter förbikoppling av kompressor och expansionsventil vid frikyla. Svårigheter består i att få god funktion vid både normaldrift och frikyla. Projektet innefattar simulering av systemet samt praktiska prov för att verifiera simuleringar och identifiera lösningar som fungerar praktiskt under olika driftsförhållanden.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-06-30

Budget
1.700 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Dantherm Cooling

Rapportering
Effsys Expand forskardagar 2016 – Björn Palm