P17 – Metodutveckling – Utvärdering av buller från värmepumpar
 buller Projektledare Ola Gustafsson
Utförare SP

 

Idag utvärderas värmepumpsbuller som en ljudeffektnivå mätt i en driftspunkt, men befintliga metoder ger en dålig bild av det faktiska bullret från värmepumpen. Utifrån energimärkningen inom EU kan konsumenten få en uppskattning av den årliga energibesparingen baserat på SCOP-värdet. Konsumenten bör dock även ha möjligheten att göra ett bra val för att minimera risken att påverka omgivningen pga störande buller. Projektets mål är att ta fram underlag och föreslå en förbättrad utvärderingsmetod och nyckeltal för att redovisa buller från värmepumpar. Detta skulle ge konsumenten en bättre vägledning, men skulle också gagna tillverkarna i deras produktutveckling. Industriaktörerna lyfter fram att en förbättrad metod på sikt leder utvecklingen mot tystare och mindre störande produkter. I ett längre perspektiv kan underlaget leda till ett energimärkningssystem som på ett så rättvist sätt som möjligt speglar den faktiska användningen av värmepumpen.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-05-30

Budget
4.780 040 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Bosch Thermoteknik AB
Danfoss Värmepumpar AB
Enertech AB
Nibe AB
Villaägarnas Riksförbund

Rapportering