P25 – Värmepumpars påverkan på effektbalansen – Idag och i framtiden
  Projektledare Erik Axelsson
Utförare Profu

En betydande andel av vår uppvärmning av hus i Sverige sker idag med värmepumpar. Det mesta pekar på att värmepumparnas andel av värmemarknaden kommer att fortsätta växa under de kommande åren. Med en ökande andel värmepumpar inställer sig frågan hur denna utveckling påverkar det framtida effektbehovet för el, särskilt i perspektiv av att vi ser en framtid med större andel icke styrbar elproduktion, i form av främst vindkraft, i kombination med en ökad elektrifiering av övriga delar av samhället.

För att svara på denna fråga har vi i denna studie, utifrån en inventering av det befintliga värmepumpsbeståndet och möjliga utvecklingsvägar, dels för värmepumpars andel av värmemarknaden, dels för prestandan, beräknat effektbehovet av el för uppvärmning (värmepumpar och elvärme) idag och i framtiden. Det resulterande eleffektbehovet har därefter relaterats till det övriga eleffektbehovet och eleffekttillgång, såväl för dagens situation som för ett framtida (ca år 2030). Vi har också undersökt, mer kvalitativt, i vilken utsträckning smart styrning och lastförskjutning av elanvändningen för uppvärmning kan bidra till att reducera effektbehovet ansträngda situationer med avseende på den framtida elbalansen i Sverige.

Tidplan
2017-06-01 till 2018-06-30

Budget
500 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
KYS

Presentationer
Rapport VP-effekt, slutgiltig
Bilagor VP-effekt, slutgiltig