Första utlysningen inom Effsys Expand är nu stängd. 

Energimyndigheten och Svenska Kyl och Värmepumpföreningen genomför tillsammans EFFSYS EXPAND. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom EFFSYS EXPANDS samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är den 12 januari 2015 kl. 12:00.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ha en budget i storleksordningen 1 – 1, 5 miljon kronor per år inriktat mot teknikområde värmepumpar, kyla samt värme- och kyllager.

Utlysningens syfte är att med forskning, utveckling och innovation bidra till samhällets och omvärldens omställning till en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning där naturvärme- samt kyla blir alltmer vanliga inslag.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot teknikområde

  • Värmepumpar: nya värmepumpkoncept, köldmedier, komponentutveckling, nya användningsområden, systemutveckling m.m.
  • Kyla: nya kylkoncept, köldmedier, komponentutveckling, naturkyla, nya användningsområden, systemutveckling m.m.
  • Värme- och kyllager (enskilt eller i samverkan med värmepumpar eller kylmaskiner): marklager, fasomvandlingslager, lastutjämning, nya användningsområden, olika systemkombinationer m.m. Med värme- och kyllager avses i programmet EFFSYS EXPAND i första hand termiska lager som arbetar inom ett temperaturintervall där värmepumpar arbetar.

I denna utlysning kommer Energimyndigheten och Svenska Kyl och Värmepumpföreningen att prioritera projekt som bedöms kunna bidra till att uppnå programmets mål

  • Tillhandahålla systemlösningar för kyla och värme som bidrar till att nå Europeiska och nationella 2020- samt lånsiktiga 2050-målen.
  • Bidra till att nya miljövänliga köldmedier, i enlighet med internationell rekommendation, ersätter dagens.
  • Skapa förutsättningar för systemlösningar med väsentligt reducerad klimatpåverkan från användningen av köldmedier i kyl- och värmepumpsystem.
  • Skapa en plattform för innovationsprojekt med stor potential samt stort nyhetsvärde.
  • Bidra till att värmepumpar från svensk industri drar nytta av, och uppfyller kommande krav i EUs Ekodesignkrav.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

– Effsys Expand Programbeskrivning
– Anvisningar för ansökan
Manual till E-kanalen
Förordningen

Bedömningskriterier
Förutom bedömningskriterierna angivna i programbeskrivningen kommer projekten dessutom att bedömas enligt följande kriterier:

Syfte och mål

Här bedöms om projektet ligger inom ramen för programmets syfte och mål. Nya idéer, djärva hypoteser och tvärvetenskapliga angreppsmetoder betraktas positivt i utvärderingen.

Energi-, industri- och miljörelevans

En bedömning görs av projektets potentiella bidrag till utveckling av ett långsiktigt hållbart energisystem. I första hand görs bedömningen ur ett Svenskt perspektiv och i andra hand värderas de globala effekterna projektet kan ge. För att kunna göra bedömningen är det viktigt att projektets potential så långt som möjligt kvantifieras, exempelvis genom årlig energibesparing eller minskad köldmediemängd.

Resultat per investerad krona

Här bedöms resultat per investerad krona. Exempel på nyckeltal kan vara planerade antal artiklar, examina, patentansökningar och så vidare i förhållande till sökta medel.

Vetenskaplig metod och kvalitet

För att göra en uppskattning om projektet kommer kunna utföras enligt plan görs en bedömning av den vetenskapliga metoden. I denna bedömning ingår vilka milstolpar som är definierade och om tidplanen för dessa är realistiska. Även kostnadsuppskattningarna värderas för att bedöma om projektet är genomförbart enligt plan.

Genomförare

Ett lyckat projekt kräver rätt projektdeltagare. I denna bedömningspunkt beaktas sökandens erfarenhet och skicklighet. För erfarna sökanden kan sättet som tidigare projekt genomförts ge ledning. Hur arbetena har rapporterats, administrerats och utfallet i form av tekniskt och vetenskapligt värde.

Publikations- och informationspridningsplan

För att projektresultatet ska kunna nyttiggöras är det viktigt att kunskapen från projektet kommer till användning i näringslivet och/eller sprids på relevant sätt. I denna bedömningspunkt värderas angiven plan för publicering och informationsspridning, där hänsyn tas till kvantitet, vilken typ av informationsspridning som skall ske och till vilken målgrupp.

Avnämare och exploatering

Här bedöms om projektet har konkritiserade avnämare och hur dessa ska exploatera utfallet i projektet, tillexempel hur immateriella rättigheter ska hanteras efter projektet. Bedömning görs av projektets uppsatta målgrupp/er och hur de involveras i projektet under och efter projekt tiden. För en korrekt bedömning är det viktigt att både de direkta och indirekta målgrupperna till projektet definieras.

Så ansöker du
Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 12 januari 2015 kl. 12:00.

Hantering av ansökningar
Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Finansiering utgår normalt i enlighet med förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga finansieringsstödet som lämnas till ett enskilt projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.

Beslut om stöd
Ansökningarna kommer att bedömas av programrådet för EFFSYS EXPAND. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten och Svenska Kyl och Värmepumpföreningen om vilka projekt som bör beviljas stöd. Slutgiltigt beslut fattas av Energimyndigheten, tidigast i februari 2015. Projekt inom programmet kan tidigast starta den 01 mars 2015 och som längst pågå till den 30 juni 2018.

Länkar kopplade till utlysningen